Місія, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності районної ради

Місія

Лановецька районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад міста Ланівці та сіл Лановецького району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України, а також повноважень, переданих сільськими і міською радами районній раді, і правомочним самостійно розглядати та вирішувати питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” й іншим законами до повноважень.

Функції

Лановецька районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Повноваження

І.Виключно на пленарних засіданнях Лановецької районної ради вирішуються такі питання :

1) обрання голови ради, заступника голови районної ради, звільнення їх з посади;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії (колегії) ради, затвердження положення про неї;

4) затвердження за пропозицією голови ради структури виконавчого апарату ради, його чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету;

5) затвердження регламенту ради;

6) затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, заслуховування звіту про його виконання;

7) заснування аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

8) заслуховування звітів постійних комісій, керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

12) прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних інтересів;

13) здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району;

15) прийняття рішень щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;

16) затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

17) затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання;

18) розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій між районним та місцевими бюджетами;

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

21) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

22) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу;

23) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

24) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами “сезону тиші” з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

25) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов’язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

26) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом;

27) прийняття рішень щодо делегування місцевим державним адміністраціям окремих повноважень районної ради;

28) заслуховування звітів голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними адміністраціями делегованих їм радою повноважень;

29) прийняття рішення про недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації;

30) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

31) внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації;

32) надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

35) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

36) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

37) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад, представництво інтересів яких здійснює районна рада, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

ІІ.Лановецька районна рада може розглядати і вирішувати на
пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання законами України.

Основні завдання. Напрями діяльності

Лановецька районна рада утворює на строк своїх повноважень постійні комісії, які є її органами, обираються з числа її депутатів,
підзвітні раді та відповідальні перед нею.

У Лановецькій районній раді сьомого скликання діють такі постійні комісії:

– комісія з питань депутатської діяльності, етики, місцевого самоврядування та правового забезпечення;

– комісія з питань соціально-економічного розвитку, фінансів, бюджету та спільної власності територіальних громад;

– комісія з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та охорони довкілля;

– комісія з питань освіти, культури, духовного відродження, молодіжної політики та спорту;

– комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 Постійні комісії районної ради:

  1. Вивчають, попередньо розглядають і готують питання, які належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.
  2. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва району, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  3. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
  4. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд її керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради.
  5. Беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням;
  6. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.
  7. Виконують інші завдання, передбачені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», регламентом Лановецької районної ради та Положеннями про постійні комісії ради.